Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202210051831081_t1.JPG
Patai Kirsztofer és Kovács Béla


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Kondipark
Ballagás 2022.
Búcsú 2022.
“Az én templomom” ...
Bivaly Fesztivál 2022.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 8
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,347
Legújabb tag: Nagy
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Meghívó Keresztény bálra. [32 megnyitás] Jászalsószentgyörgyi Fiatal Családok Találkozója [360 megnyitás] Összefogással a tiszta környezetért. [266 megnyitás] Rockfeszt a Faluházban. [373 megnyitás] Megújul Jászalsószentgyörgy központja [416 megnyitás] Meghívó családi napra. [353 megnyitás] Energia-veszélyhelyzetet hirdet a kormány [561 megnyitás] Határvadász jelentkezés feltételei. [292 megnyitás] Várják a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra [938 megnyitás] Bivaly Fesztivál - 22.07.23 [390 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Történelmi fordulat a vadas csárda életében.HírekAz Ifjú­sági Egye­sü­let az önkor­mány­zat koor­di­ná­lá­sá­val pályá­za­tot nyúj­tott be az Euró­pai Mezõ­gaz­da­sági Vidék­fej­lesz­tési Alap­ból a turisz­ti­kai tevé­keny­sé­gek ösz­tön­zé­sé­hez a LEADER Helyi Akció­cso­por­tok köz­remû­kö­dé­sé­vel 2012-tõl nyúj­tandó támo­ga­tá­sok rész­le­tes fel­té­te­le­irõl szóló 52/2012. (VI.8.) VM ren­de­let alap­ján “A jászal­só­szent­györ­gyi Vadas park­ban egyéb szál­lás­hely és kap­cso­lódó szol­gál­ta­tá­sok kiala­kí­tása” címen, mely­nek kere­té­ben 35.000.000.- Ft-ot nyert a Vadas csárda ven­dég­házzá tör­ténõ ala­kí­tá­sára. Cél — a köz­ség­bõl máig hiányzó — 8–10 fõ befo­ga­dá­sára (3 szoba) alkal­mas ven­dég­szál­lás lét­re­ho­zása, ezzel hoz­zá­já­rulva a helyi turiz­mus erõ­sí­té­sé­hez. Ezen túl­menõen cél­ként tekint­hetõ a fia­ta­lok, gye­re­kek sza­bad­idõs tevé­keny­sé­gé­nek hely­szí­néül biz­to­sí­tá­sá­hoz, isme­ret­ter­jesztõ elõa­dá­sok demonst­rá­lá­sá­hoz, a tér­ség növény és állat­vi­lá­gá­nak megõr­zé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­lás. Az épü­let, továbbá a hozzá tar­tozó tor­nác, vala­mint 230 m2 terü­letû terasz alkal­mas lesz kisebb-nagyobb zárt­körû közös­ségi prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek meg­tar­tá­sára, illetve egy­szerre akár 20 gyer­mek táboroztatására.
Az elõ­ze­tes mûszaki bevizs­gá­lás alap­ján, a ma körül­be­lül 70 éves, egy­szin­tes, kissé alá­pin­cé­zett, magas­tetõs csárda épü­lete sta­ti­kai és állé­kony­sági szem­pont­ból jó álla­pot­ban van, tetõ­tér kiala­kí­tá­sára alkalmas.

A 2014. január elsõ heté­ben meg­kezdõ­dött bon­tási, átala­kí­tási mun­ká­la­to­kat befe­jez­té­vel, vár­ha­tóan 2014. augusz­tus köze­pére az egy­kori csárda — az átala­ku­lás­nak köszön­hetõen — a jövõ­ben alkal­massá válik kisebb-nagyobb cso­por­tok zárt­körû ren­dez­vé­nye­i­nek (pél­dául bal­la­gás, szü­le­tés­nap, lako­da­lom) megtartására.

Az épü­let kívül — az ere­deti födém meg­tar­tása mel­lett, a tetõ­szer­ke­zet és a kémény tel­jes bon­tási mun­ká­la­tait követõen — kor­szerû erõ­sí­té­ses fafö­dém mel­lett, új kéményt kap és a tel­jes hom­lok­za­tá­nak vako­lat­cse­ré­jét követõen az ere­deti méretû tor­náca is vissza­ál­lí­tásra kerül.

Az épü­let bel­se­jé­ben válasz­fa­lak kerül­nek kibon­tásra, majd a föld­szin­ten aka­dály­men­tes ven­dég­szoba és hoz­zá­tar­tozó fürdõ-wc, a tetõ­tér­ben pedig két nagyobb befo­ga­dó­ké­pes­ségû (4– 4 fõ elszál­lá­so­lá­sára alkal­mas) ven­dég­szoba és hoz­zá­juk tar­tozó fürdõk kerül­nek kiala­kí­tásra, melyre a fel­ju­tás csi­ga­lépcsõ­vel lesz meg­ol­dott. Az épü­let­hez a régi kazán­ház helyén nemen­kénti tusoló lesz építve. A pro­jekt költ­ség­ve­tése tar­tal­mazza a szük­sé­ges esz­kö­zök, búto­rok beszer­zé­sét is.

Az épü­let körüli rész — bele­értve a bejá­rat elõtti beton­fe­lü­le­tet (terasz) — beton térkõ bur­ko­la­tot kap. Az éjsza­kai meg­vi­lá­gí­tás szo­lár­lám­pák­kal, meg­újuló ener­gia hasz­no­sí­tá­sá­val, a fürdõk meleg­víz ellá­tása pedig nap­kol­lek­to­rok segít­sé­gé­vel fog megvalósulni.

Tervrajz :


Markosz - 2014.01.17 19:45:11
0 hozzászólás ~ 1445 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
3.237.27.xxx @ news.php

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 78 hete
Észrevétel... 133 hete
Egyéb videók 362 hete
Zene 365 hete
Utcanev valt... 366 hete
Országos po... 417 hete
Humoros videók 440 hete
Vadas 453 hete
Emlékek 528 hete
Kifestõk, s... 549 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Elégedett vagy a választási eredménnyel ?

Igen.

Nem.

Nem foglalok állást.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
12305 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar