Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Gyermek lovas tábor településünkön!
Írta: Markosz
Dátum: 2015.07.22 16:50:09

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Sze­re­tet­tel várunk min­den ked­ves érdeklődőt a Jászal­só­szent­györ­gyi Lovas Cent­rum és Magyar Udvar nap­kö­zis gyer­mek lovas­tá­bo­rá­ban! Rész­vé­tel 6 éves kor­tól.

Idén rend­kí­vül ked­vező áron jut­tat­hatja gyer­me­két hatal­mas élmé­nyek­hez! Lovar­dánk­ban min­den kor­cso­port szá­mára biz­to­sí­tani tud­juk a lovag­lás örö­mét! Gyer­meke kép­zett lova­kon, folya­ma­tos okta­tói fel­ügye­let mel­lett, igé­nyes kör­nye­zet­ben sajá­tít­hatja el a lovag­lás alap­jait, ismer­ked­het a külön­böző háziállatokkal!

A tábor reg­gel 8:00-tól dél­után 16:00-ig tart. Dél­előtt és dél­után lovag­lás­sal, illetve egyéb prog­ra­mok­kal, pl.: íjász­ko­dás; fonás, gipsz­fes­tés, lovas­ko­csis kirán­du­lás; a lóval és hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos vetél­kedők, az álla­tok gon­do­zása. A tábor­ban ebé­det biz­to­sí­tunk. A lovag­lás és min­den egyéb Dip­lo­más Lovas­ta­nár fel­ügye­lete alatt zaj­lik, igé­nyes és szak­szerű körül­mé­nyek közt. A gye­re­kektől a tábor idő­tar­tama alatt tanul­ta­kat játé­kos vetél­kedők for­má­já­ban szá­mon kér­jük, a tele­pü­lés lát­vá­nyos­sá­gait is megtekintjük!

A tábor hely­színe: Jászal­só­szent­györ­gyi Lovas Centrum

Jászal­só­szent­györgy, Fő út 108.

Idő­pont: 2015. augusz­tus 10–14. (hétfő-péntek)

Ára: 15.000 HUF

Oktató: Szap­pa­nos Zita (Dip­lo­más Lovas­ta­nár, Lovas­edző, Lovardavezető)
Érdeklődni e-mailban: a szolgane@jaszalsoszentgyorgy.hu, tele­fo­non: 0657/556–025 szá­mon, illetve sze­mé­lye­sen a lovar­dá­ban Szap­pa­nos Zitá­nál ill. a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban Szolga Károlyné ügy­in­téző­nél lehet!

A szer­vez­hető­ség és a lét­szám érde­ké­ben kérek min­den­kit, hogy előre jelezze rész­vé­teli szán­dé­kát, leg­később a tábor kez­dése előtt egy héttel!
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com