Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202312212146070_t1.JPG
Mindenki_Karácsonya


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Mindenki Karácsonya 2023
Mikulás járja a falut.
Örök Ifjak Nyugdíjas...
Idősek napja a Faluhá...
Családi nap 2023.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 6
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,370
Legújabb tag: szrenike
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Év végéig nyolc szakaszban tervezik meg a 32.-es főút felújítását. [352 megnyitás] Érdekfeszítő helytörténeti írásokat mutattak be Jászalsószentgyörgyön [259 megnyitás] 2024.01.01-től az M4-es teljes hosszán díjköteles lesz [259 megnyitás] Jászalsószentgyörgy: Ahol szoborral álítottak emléket a költő feledhetetlen életművének [1724 megnyitás] XV. Családi nap a Vadasban. [2816 megnyitás] Tájékoztató a viharkárokról. [1778 megnyitás] Ipartörténeti emlékházat hoztak létre Jászalsószentgyörgyön [1643 megnyitás] Az M5 Tv forgatott az Ipartörténeti emlékháznál. [536 megnyitás] Temetői barangolásra hívták a múlt iránt érdeklődőket Jászalsószentgyörgyön [2696 megnyitás] Elektronikai hulladékgyűjtés [3367 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Osztatlan közös tulajdonban lévõ termõföldek tulajdonviszonyainak rendezéseHírekOsztatlan közös tulajdonban lévõ termõföldek tulajdonviszonyainak rendezése

TÁJÉKOZTATÓ

Tárgy: Osz­tat­lan közös tulaj­don­ban lévõ termõ­föl­dek tulaj­don­vi­szo­nya­i­nak rendezése

Az aláb­bi­ak­ban a föld­tu­laj­don ren­de­zé­sé­vel össze­füg­gés­ben a Vidék­fej­lesz­tési Minisz­té­rium hon­lap­ján 2012. ápri­lis 25.-én a Minisz­té­rium Saj­tó­osz­tá­lya által köz­zé­tett hírre ezúton is fel­hív­juk a figyel­met, külö­nös tekin­tet­tel a 2012. május 31.-vel lezá­ruló jog­vesztõ határidõre.

„A Vidék­fej­lesz­tési Minisz­té­rium kom­mu­ni­ká­ciós kam­pányt indít annak érde­ké­ben, hogy minél töb­ben élje­nek az osz­tat­lan közös föld­tu­laj­don meg­szün­te­té­sé­nek „álla­mi­lag finan­szí­ro­zott” lehetõ­sé­gé­vel, minél töb­ben érte­sül­je­nek a „jog­vesztõ” határidõrõl, és a tulaj­do­no­sok minél elõbb jelent­kez­ze­nek a kör­zeti földhivataloknál.

Jelen­leg mint­egy 2 mil­lió hek­tár ren­de­zet­len, osz­tat­lan közös tulaj­don­ban lévõ termõ­föld van hazánk­ban. Ez közel 272 000 db föld­rész­le­tet és 2 mil­lió tulaj­do­nost jelent.

Az Országgyû­lés az alap­tör­vény hatályba lép­te­té­sé­vel össze­függõ 2011. évi CCI. tör­vény­ben 2012. január 1-jei hatállyal módo­sí­totta az 1993. évi II. tör­vényt /Földrendezõ és föld­ki­adás­ról szóló tör­vény (Fkbt)/. A jog­sza­bály kimondja, hogy a 2012. június 1-jéig kérel­me­zett föld­meg­osz­tás költ­sé­gét az állam viseli.Az Fkbt. 12/F. §-ának (1) bekez­dése alap­ján, ha a föld­ki­adási eljá­rás ered­mé­nye­ként lét­re­jött osz­tat­lan közös tulaj­don tulaj­do­nos­tár­sait meg­il­letõ tulaj­doni hánya­do­kat az ingatlan-nyilvántartásba jog­erõ­sen beje­gyez­ték, bár­mely tulaj­do­nos­társ kez­de­mé­nyez­heti az ingat­lan meg­osz­tá­sát annak érde­ké­ben, hogy saját tulaj­doni hánya­dát önálló ingat­lan­ként kap­hassa meg.

Az önálló ingat­lan kiala­kí­tása iránti kérel­met leg­késõbb 2012. június 1-jéig lehet benyúj­tani a terü­le­ti­leg ille­té­kes kör­zeti föld­hi­va­tal­hoz az “Önálló ingat­lan kiala­kí­tása iránti kére­lem” for­ma­nyom­tat­vá­nyon. A jelent­ke­zési határidõ elmu­lasz­tása jog­vesztõ,tehát a határidõ lejárta után csak saját költ­sé­gen, össze­tet­tebb eljá­rás­ban, a Pol­gári Tör­vény­könyvrõl szóló 1959. évi IV. tv (Ptk.) alap­ján szün­tet­hetõ meg az osz­tat­lan közös ingat­lan­tu­laj­don. Bõvebb infor­má­ció az ujfoldtorveny.kormany.hu hon­la­pon található.”

A HANGYA Szö­vet­ség­nek a VM és a Föld­hi­va­ta­lok ille­té­ke­se­i­vel foly­ta­tott egyez­te­té­seik alap­ján jelez­zük, hogy a két csa­tolt nyom­tat­vány fel­hasz­ná­lá­sá­val egy­szerû­sí­tett ügy­in­té­zés is lehet­sé­ges:

Az „A” jelû adatlap-nyomtatvány (ÖNÁLLÓ KÉRELEM) kitöl­té­sét azok­nak java­sol­juk, akik­nek föld­te­rü­lete meg­ha­ladja a 3000 négy­zet­mé­ter tér­mér­té­ket. Nyom­tat­vány letölt­hetõ itt: “A” jelû adat­lap önálló kére­lem­hez

A „B” jelû adatlap-nyomtatványt (EGYÜTTES KÉRELEM) azok­nak java­sol­juk, akik önál­lóan nem érik el a 3000 négy­zet­mé­ter köte­lezõ kimé­rési tér­mér­té­ket, de rokon­ság­ban, vagy ismerõsi kör­ben közö­sen ezt, vagy az ezt meg­ha­ladó terü­le­tü­ket az egyez­ség, vagy a sor­so­lás során egy tag­ban sze­ret­nék mûve­lésre meg­kapni. Az eset­ben, ha kettõ­nél töb­ben tár­sul­nak, akkor jelez­zék, hogy hány darab pót­lap lett csa­tolva a tár­su­lók vonat­ko­zá­sá­ban. Nyom­tat­vány letölt­hetõ itt:“B” jelû adat­lap együt­tes kére­lem­hez

A nyom­tat­vá­nyo­kat aján­lott levél­ben kell az ille­té­kes föld­hi­va­tal­nak megküldeni.

Jászal­só­szent­györgy, 2012.május 14.

Köz­ségi Önkor­mány­zat


Markosz - 2012.05.16 14:58:22
0 hozzászólás ~ 865 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
3.237.34.xxx @ news.php
85.208.96.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
85.208.96.xxx @ photo...
52.167.144.xxx @ forum...

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 151 hete
Észrevétel... 206 hete
Egyéb videók 436 hete
Zene 438 hete
Utcanev valt... 439 hete
Országos po... 490 hete
Humoros videók 513 hete
Vadas 526 hete
Emlékek 601 hete
Kifestõk, s... 622 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Hogyan értékelnéd a 2023-as évet településünk szempontjából?

Nagyon jó volt, csak így tovább.

Idén több fejlesztés kellene.

Semleges.

Nem volt jó.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16196 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar